Hirvijahtisääntö

Hirvenkaatolupien hakemisesta, metsästysvuokrasopimuksista ja mahdollisista yhteisluvista vastaa Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n johtokunta. Hirvenkaatoluvat haetaan luvansaajan ja johtokunnan laatiman hirven hoito- ja verotussuunnitelman mukaisesti.

Valtionmaan seurueeseen ilmoittaudutaan tammikuun loppuun mennessä. Valtionmaanseurueeseen hyväksytään vain ampujat, jotka tuottavat lupatuottoa seurueelle. Seurueeseen hyväksytyt käyttävät valtionmaiden kaatoluvat. Jokainen ampuja sitoutuu nimellänsä Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n valtionmaiden aluelupahakemukseen ja huolehtii ampumakokeensa voimassaolosta. Valtionmaan seurueen jäsenet maksavat valtionmaiden määrätyt pyyntioikeusmaksut seurueen tilille helmikuun loppuun mennessä.

Yksityismaan seurueeseen ilmoittaudutaan hirvikokouksessa. Seurueeseen ilmoittautunut on velvollinen maksamaan pyyntioikeus- ja muut maksut kokouksen määräämään eräpäivään mennessä.

Metsästyslain 28 § mukaan hirvieläinten pyyntiluvan saaja valitsee metsästyksenjohtajan.

Hirvikokouksessa:

  • vahvistetaan luvansaajan ja johtokunnan laatima hirven hoito- ja verotussuunnitelma, joka sisältää ammuttavien hirvien määrän, iän, sukupuolen ja järjestyksen
  • valitaan varajohtajat
  • valitaan lahtivajavastaavat
  • valitaan seuran hirvien vastuuhenkilöt
  • valitaan lihanjakoryhmien vetäjät
  • todetaan vuosikokouksen määräämät pyyntipäivävelvoitteet ja pyyntipäivävelvoitemaksut sekä muut mahdollisesti määrätyt maksut

Hirven metsästyksen yhteydessä ammuttu karhu kuuluu ampujalle tai sitä pyytäneelle seurueelle.

Metsästyksenjohtaja pitää kirjaa millä alueella kukin hirveä metsästävä seurue on pyynnissä. Metsästykseen osallistutaan ainoastaan metsästyksenjohtajan luvalla.

Koiran avulla metsästettäessä koiranohjaaja on aina sen seurueen johtaja, joka vastaa seurueensa pyynnin toteutuksesta ja raportoi päivän tapahtumat metsästyksenjohtajalle. Ainoastaan hirvenmetsästysseurueen jäsenen omistamaa koiraa saa käyttää metsästyksessä. Kukin seurue metsästää yhdellä koiralla kerrallaan. Koiralla metsästettäessä ammutaan yksi hirvi samalle koiralle päivässä. Kahden tai useamman koiran yhtäaikainen käyttö hirvenpyynnissä on kielletty. Metsästäjät ilmoittavat metsästyksenjohtajalle metsästyksen päättymisestä päivän päätteeksi.

Ajometsästyksen johtajan tulee olla nimetty varajohtaja. Ajometsästyksen johtaja suunnittelee ja vastaa ajometsästyksen käytännön toteuttamisesta turvallisesti. Ajometsästyksen johtaja huolehtii seurueensa pois metsästä pyyntipäivän päätteeksi ja ilmoittaa metsästyksen päättymisestä metsästyksenjohtajalle.

Metsästyksessä pyyntitavasta riippumatta metsästäjä ampuu ainoastaan yhden hirven tilanteesta. Metsästyksenjohtaja voi harkintansa mukaan antaa luvan aloittaa metsästys uudelleen esimerkiksi, kun ammuttu hirvi on asianmukaisesti nyljettynä lahtivajalla. Hirvenmetsästäjä ilmoittaa viipymättä metsästyksenjohtajalle ammuttuaan hirveä riippumatta siitä johtiko ampuminen hirven kaatoon vai ei. Hirvenkaataja merkitsee lahtivajan seinällä olevalle kaatotilastolle kaatamansa hirven saalistiedot sekä lisää kaadon havaintoineen asianmukaisesti sähköisenä Oma riista -palveluun. Metsästäjät kirjaavat hirvihavaintonsa sähköisenä Oma riista -palveluun.

Sekä valtionmaan- ja yksityismaan seurue jaetaan lihanjakoryhmiin. Hirvikokouksessa valitut lahtivajamestarit huolehtivat kaadettujen hirvien tasapuolisesta jaosta ryhmien kesken. Huonosti ammuttu hirvi kuuluu sitä ampuneen metsästäjän lihanjakoryhmälle. Haavoitettu hirvi kuuluu ensisijaisesti aina sitä ensimmäisenä ampuneen metsästäjän lihanjakoryhmälle. Jos osumien järjestyksestä ei ole täyttä varmuutta tai niistä ei päästä yhteisymmärrykseen suoritetaan arvonta, joka ratkaisee hirven sijoituspaikan. Arvonnassa tulee olla paikalla ko. lihanjakoryhmien edustajat. Vierasmetsästäjä on velvollinen korvaamaan rahallisesti ravinnoksi kelpaamattomaan kuntoon ampumansa hirven.

Hirviseurueen jäsen sitoutuu noudattamaan näiden sääntöjen lisäksi metsästyksenjohtajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Metsästyksenjohtajan antamien määräysten ja ohjeiden, tai näiden sääntöjen rikkomisesta seuraa kyseiselle jäsenelle Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n johtokunnan määräämä rikkomukseen nähden kohtuullinen rangaistus, maksimissaan 14 vuorokautta metsästyskieltoa. Kyseinen rangaistus siirretään tarvittaessa seuraavalle metsästyskaudelle. Mikäli rangaistukseen on johtanut hirven ampuminen, menettää ampuja ammutun hirven sydämen, maksan, kielen ja pään mahdollisine sarvineen huutokaupattavaksi seurueen hyväksi. Metsästyslain rikkomiset ilmoitetaan poliisiviranomaiselle.

Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne ovat hyväksytty Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n sääntömääräisessä kokouksessa. Säännöt ovat voimassa toistaiseksi. Sääntöjä voidaan muuttaa Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n sääntömääräisessä kokouksessa.

Nämä säännöt on hyväksytty Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n sääntömääräisessä kesäkokouksessa 24.07.2022.

 

SIVUN ALKUUN