Kesäkokous 2019

Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n kesäkokousmuistio

7. heinäkuuta 2019

Kesäkokous pidettiin Myllypirtillä 7.7.2019.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen aiheena olivat sääntömääräisten kesäkokousasioiden lisäksi johtokunnan tekemät sääntömuutosehdotukset koskien seuran sääntöjen pykäliä 4 ja 5.

Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen kertomalla, että Myllypirtin lahtivajalle on tilattu porakaivo riittävän puhtaan veden takaamiseksi.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Reijo Kangas ja sihteerinä Henry Ollila. Pöytäkirjan tarkastivat ja äänet laskivat Antti Pauna ja Veikko Ollikainen.

Kesäkokous päätti johtokunnan esityksestä kutsua Reima Uusisalmen seuran kunniapuheenjohtajaksi erittäin pitkästä ja ansiokkaasta työstä seuran hyväksi. Lisäksi seura antoi Reimalle 60-vuotislahjaksi katselukiikarit.

Markku Heinosta seura muisti 70-vuotis merkkipäivän johdosta kuksalla.

Kokous käytiin läpi esityslistan mukaisesti.

Kokouksen päätökset

1. Jäsenen oikeus metsästää

 • Sorsat 20.8 klo 12.00 alkaen vuoden loppuun.
 • Metso, teeri, pyy ja riekko. Johtokunta sai kesäkokoukselta valtuudet päättää metsäkanalintujen metsästyksestä elokuussa riistakolmiolaskentojen tulosten perusteella.
 • Jänistä saa metsästää ajalla 1.9.2019 – 29.2.2020.
 • Metsäkaurista saa metsästää asetuksen mukaisesti. Vastuuhenkilönä seuran alueella tapahtuvassa kauriinmetsästyksessä toimii Joonas Seinälä, puh. 045-1107176.
 • Karhunmetsästys 20.8 – 31.10.2019 tai kiintiön täyttymiseen saakka.
 • Riistalle suodaan joulurauha ajalle 24. – 25.12.2019

2. Rauhoitusalueet

 • Airosvaara, jossa ainoastaan hirvenmetsästys sallittua.
 • Vuostimonvaara, jossa ainoastaan hirvenmetsästys sallittua.
 • Korven talon ympäristö maanteiden välissä Vuostimojärvessä rauhoitettu kokonaan.
 • Haapalan, Lisä-Haapalan, Katajamäen sekä Osmolan palstat, joissa ainoastaan hirvenmetsästys sallittua.
 • Kemijärven yhteismetsän Materon palstassa on vain hirven ja karhun metsästys sallittua.
 • Turvallisuussyistä vesilintujen metsästys on kielletty Pyhäjoen ja Javarusjoen siltojen välittömässä läheisyydessä.
 • Seuran alueella pidetään metsästyksestä rauhoituspäivät 5. lokakuuta, 25. lokakuuta ja 6. joulukuuta hirvenhaukkukokeiden ajaksi.

3. Ase- ja patruunarajoitukset

 • Turvallisuussyistä luodikon käyttö Kemijoen vesistöalueella kielletty vesilintujen metsästyksessä.

4. Pienriistan vierasmetsästys

 • Periaatteena on, että jäsen on vieraan mukana metsällä ja kantaa vastuun vieraastaan.
 • Kesäkokous valtuutti johtokunnan päättämään metsäkanalintujen vierasmetsästyksestä elokuussa riistakolmiolaskentojen tulosten perusteella.
 • Jänis-, kyyhky- ja vesilintu sekä metsäkaurisluvat 20€ / vrk ja 60€ / viikkolupa ( 7 vrk ). Joonas Seinälä, puh. 045-1107176, toimii yhteyshenkilönä metsäkauriin metsästyksessä seuran alueella. Saaliiksi saadusta metsäkauriista on lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus Riistakeskukselle.
 • Edellämainitut pienriistaluvat kattavat myös pienpetojen metsästämisen.
 • Pienpetojen kausilupa 30€ / kausi. Pienpetoja voi kausiluvalla metsästää ilman jäsenen mukanaoloa.
 • Ennen metsästyksen aloittamista vieraan on ilmoitettava seuran sähköpostiin, ylikylanmetsastysjakalastus(at)gmail.com nimensä, yhteystietonsa, lupatyyppi, kenen vieras on ja metsästysajankohta. Metsästyksen jälkeen vierasmetsästäjä on velvollinen tekemään saalisilmoituksen edm. seuran sähköpostiin. Saalisilmoituksen tekeminen on pakollista vaikkei saalista saisikaan.
 • Vieraslupia myyvät Tapionniemessä Pekka Oinas, puh. 0400 – 290 175 ja Vuostimossa Jukka Sarivaara.
 • Vierasluvan voit ostaa myös verkkopankin kautta oheisen linkin Vierasluvat ohjeitten mukaan.
 • Kiinteistön omistaja, joka on tehnyt seuralle vuokrasopimuksen alle 12 hehtaarin alueesta, voi ostaa pienriistan vierasluvan ja metsästää ilman jäsenen mukanaoloa.

5. Hirvenpyyntitiedote

 • Hirvenpyynnistä päättää hirvikokous, joka pidetään Myllypirtillä 11.8.2019 klo 13.00 alkaen, jolloin on myös viimeinen mahdollinen ilmoittautuminen yksityismaiden hirvenpyyntiseurueeseen.
 • Hirvenpyynti aloitetaan asetuksen mukaisesti 1.9.2019.
 • Metsästyksenjohtajana toimii Rauno Mikkonen.
 • Metsästysvieraita on tulossa kaksi Saksasta ajalle 1. – 5.9.
 • Muista hirvenmetsästysvieraista päätetään hirvikokouksessa.
 • Metsästysalueet on saatavissa Oma Riistan mobiiliversiona ja Ultracomin ohjelmiston kautta. Mikäli haluat ko. mobiiliversiot käyttöösi, niin ota yhteyttä seuran sähköpostin kautta ylikylanmetsastysjakalastus(at)gmail.com

6. Sääntömuutokset

 • Johtokunnan esityksestä kesäkokous hyväksyi 4§ sääntömuutoksen yksimielisesti. Seuran sääntöjen 4§:ään lisätään seuraava jäsenyysehto, joka on kirjattu punaisella tekstillä. Muuten pykälä säilyy entisenlaisena.

4 § SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä:

 1. yksityisen maanomistajan, joka on vuokrannut seuralle metsästysoikeuden omistamaansa vähintään 12 hehtaarin maa-alaan
 2. edellisessä kohdassa mainitun maanomistajan rintaperillisen sekä tämän avio- tai avopuolison sekä heidän jälkeläisensä.
 3. seuran alueella vakituisesti asuvan muun henkilön.

Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran johtokunnan on päätettävä koejäsenen seuran varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan tai kunniajäsenten arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

 • Johtokunnan esityksestä kesäkokous päätti yksimielisesti, että seuran sääntöjen 5§:n kolmas kappale poistetaan. Kolmas kappale punaisella tekstillä. Muuten pykälä säilyy entisenlaisena.

5 § JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran johtokunta.

Maanomistaja, joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa seuralle omistamansa kooltaan vähintään 12 ha käsittävän tilan kaikilla metsästysoikeuksilla, vapautetaan jäsenmaksuista niin kauan, kuin tällainen vuokrasopimus on voimassa. Edellä mainittu henkilö on kuitenkin velvollinen suorittamaan jäsenmaksun niiltä vuosilta, joina hän harjoittaa metsästystä seuran alueella.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista ja riistanhoitovelvoitteista. Kannattavilta henkilö- ja yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua, eikä heillä ole riistanhoitovelvoitetta. Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran talvikokouksessa.

Toiminta-, riistanhoito- ja ilmoitusvelvoite:

Jäsen on myös velvollinen

 1. osallistumaan yhdistyksen toimintaan talvikokouksen vuosittain vahvistaman velvoitteen verran,
 2. suorittamaan talkoo- ja riistanhoitotyötä vähintään seuran talvikokouksen vuosittain vahvistaman talkoo- ja riistanhoitovelvoitteen edellyttämän määrän verran ja pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan talkoo- ja riistanhoitotoimenpiteistä sekä pyytämästään riistasta sekä
 3. tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran johtokunnalle tai riistanhoitotoimikunnalle.

Riistanhoitovelvoitemaksu:

Jäsen, joka ei ota osaa seuran toimintaan, talkoo- tai riistanhoitotyöhön tai joka jättää tekemättä edellä mainitut ilmoitukset, on velvollinen suorittamaan seuralle riistanhoitovelvoitemaksun, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain vahvistaa. Riistanhoitovelvoitemaksu on suoritettava seuralle taannehtivasti talvikokouksen määräämään päivämäärään mennessä.

Seuran johtokunta voi erityisistä syistä (esim. ikäraja, sairaus, tms.) vapauttaa jäsenen toiminta- ja riistanhoitovelvoitteen ja riistanhoitovelvoitemaksun suorittamisesta joko osittain tai kokonaan.

7. Ilmoitusasiat

 • HIRV kokeet:
  • lauantaina 5. lokakuuta Ylikylän oma koe
  • perjantaina 25. lokakuuta Lapin kennelpiirinmestaruuskokeet Kemijärvellä. Ylikylässä 5 tai 6 koemaastoa
  • perjantaina 6. joulukuuta Ylikylän koe EI KVA koirille sää- ja kelivarauksella.
  • koepaikkana kaikissa kokeissa on Tapionniemen Kyläkartano
  • Seuran alue on käytössä HIRV kokokauden kokeisiin. Kokokauden kokeista on sovittava Timo Kaakkurivaaran kanssa puh. 040-7697919.
  • HIRV kokokauden kokeen voi suorittaa seuran alueella myös koira, joka ei ole seuran jäsenen omistuksessa. Seura perii alueensa käytöstä 20€ koemaksua ja koirakolla tulee olla myös seuran jäsen mukana kokeessa.
  • Seura antaa maastoja naapuriseurojen järjestämiin haukkukokeisiin. Yhteyshenkilönä on Timo Kaakkurivaara.
 • Kultasormikilpailu pidetään tänä vuonna 28. heinäkuuta klo 12 alkaen Peltojärven hirviradalla. Tälläkin ampumaratavuorolla on mahdollisuus harjoitella. Vastuuhenkilönä Jarmo Pohjola.
 • Riistakolmion kesälaskenta suoritetaan heinä- elokuun vaihteessa. Vastuuhenkilöinä Jouko Sarivaara ja Sami Ruopsa.
 • Seuralla on järjestämisvastuu RHY:n ampumakokeesta ja jousiammuntakokeesta lauantaina 20.7. Vastuuhenkilöinä Rauno Mikkonen ja Jarmo Pohjola.

Muistion kirjoitti Henry Ollila

SIVUN ALKUUN