Hirvijahtisääntö

Hirvenkaatolupien hausta ja metsästysalueiden sopimuksista sekä mahdollisista yhteisluvista vastaa Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n johtokunta. Talvikokous valitsee metsästyksenjohtajan. Seuran yksityismaiden kaatoluvat haetaan luvansaajan ja metsästyksenjohtajan laatiman hirven hoito- ja verotussuunnitelman mukaisesti. Yksityismaiden kaatoluvat siirretään yksityismaiden seurueelle kesäkokouksessa pois lukien seuralle menevien hirvien luvat.

Metsähallituksen aluelupahakemuksen ampujalistan ampujiksi hyväksytyt jäsen-, aluelupa-, ja muut maksut maksaneet seuran jäsenet muodostavat valtionmaan seurueen, joka käyttää valtionmaiden kaatoluvat. Ampuja sitoutuu nimellänsä Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n valtionmaiden aluelupahakemukseen ja huolehtii ampumakokeensa voimassaolosta. Ulkopaikkakuntalainen valtionmaan seurueen jäsen maksaa valtionmaiden pyyntioikeusmaksun ns. tossurahan seurueen tilille helmikuun loppuun mennessä.

Viimeinen mahdollinen ilmoittautuminen yksityismaiden seurueeseen on hirvikokouksessa, joka pidetään 14 vuorokautta ennen pyynnin alkua. Hirvikokouksessa vahvistetaan luvansaajan ja metsästyksenjohtajan laatima hirven hoito- ja verotussuunnitelma, joka sisältää ammuttavien hirvien määrän, iän, sukupuolen ja järjestyksen. Verotussuunnitelman tulee olla linjassa Kemijärven RHY:n hirven hoito- ja verotussuunnitelman kanssa.
Yksityismaiden seurue jaetaan kahteen pyyntiporukkaan, Vuostimo ja Tapionniemi.
Yksityismaiden seurueen hirviluvat jaetaan pyytäjien määrän suhteessa pyyntiporukoiden kesken.
Valitaan varajohtajat.
Päätetään muista pyyntiin ja seurueeseen liittyvistä asioista.

Seurue ja seura vastaavat kuluistaan itse kaatolupien suhteessa.

Hirven metsästyksen yhteydessä ammuttu karhu kuuluu ampujalle tai sitä pyytäneelle seurueelle.

Metsästyksessä periaatteena on, että kaikissa pyyntitavoissa ampuja ampuu ainoastaan yhden hirven tilanteesta. Koirapyynnissä ammutaan yksi hirvi samalle koiralle päivässä. Metsästyksenjohtaja voi harkintansa mukaan antaa luvan aloittaa metsästys uudelleen esimerkiksi ensiksi ammutun hirven ollessa asianmukaisesti nyljettynä lahtivajalla. Kahden tai useamman koiran yhtäaikainen käyttö hirvenpyynnissä on kielletty. Hirviseurueen ulkopuolisia koiria ei saa käyttää hirvenpyynnissä.

Metsästyksenjohtaja pitää kirjaa siitä, millä alueella kukin hirveä metsästävä seurue on pyynnissä. Koiran avulla metsästettäessä koiran ohjaaja on aina johtaja, joka vastaa pyynnin toteutuksesta ja raportoi päivän tapahtumat metsästyksenjohtajalle.

Lahtivajojen seinälle laitetaan lista, johon nylkijät ja ampuja merkitsevät saalistiedot. Ampuja tekee kaatoilmoituksen ja ilmoittaa tarvittavat tiedot metsästyksenjohtajalle.

Seuran hirvet pyydetään ensin. Pyyntiporukat pyytävät omat hirvensä. Ammuttu hirvi kuuluu ampujan pyyntiporukalle. Kun pyyntiporukan kaatokiintiö on täynnä, voi auttaa toista pyyntiporukkaa. Koko seuran alue on molempien yksityismaiden pyyntiporukoiden käytössä. Huttulan hirvet pyydetään yhteisvastuullisesti.

Pyyntiporukat jaetaan ns. lihanjakoryhmiin, jotka valitsevat itse johtajansa. Lihanjakoryhmien johtajat huolehtivat hirvenruhojen tasapuolisesta jaosta ryhmien kesken. Vieraiden ampumat hirvet, mikäli ne tulevat pyytäjien jaettavaksi, arvotaan molempien pyyntiporukoiden edustajien ollessa paikalla.

Piloille tai muuten huonosti ammuttu hirvi kuuluu ampujan lihanjakoryhmälle. Haavoitettu hirvi kuuluu aina sitä ensimmäisenä haavoittaneen ampujan pyyntiporukalle. Jos osumien järjestyksestä ei ole täydellistä varmuutta tai niitä on paljon tai niistä ei päästä yhteisymmärrykseen, suoritetaan arvonta, joka ratkaisee hirven sijoituspaikan. Arvonnassa tulee olla paikalla molempien pyyntiporukoiden edustajat. Vierasmetsästäjä on velvollinen korvaamaan rahallisesti ravinnoksi kelpaamattomaan kuntoon ampumansa hirven.

Jäsen sitoutuu noudattamaan metsästyksenjohtajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Lisäksi jäsen sitoutuu noudattamaan seurueen hirvikokouksessa tekemiä päätöksiä ja näitä sääntöjä. Metsästyksenjohtajan antamien määräysten ja ohjeiden sekä seurueen päätösten ja näiden sääntöjen rikkomisesta seuraa rangaistuksena 14 vuorokauden metsästyskielto. Mikäli rangaistukseen on johtanut hirven ampuminen, menettää ammutun hirven sydämen, maksan, kielen ja pään mahdollisine sarvineen huutokaupattavaksi seurueen hyväksi. Kyseinen rangaistus voidaan siirtää tarvittaessa seuraavalle metsästyskaudella.

Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne on hyväksytty Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n sääntömääräisessä kokouksessa. Säännöt ovat voimassa toistaiseksi. Sääntöjä voidaan muuttaa Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n sääntömääräisen kokouksen päätöksellä. Nämä säännöt on hyväksytty Ylikylän metsästys- ja kalastusseura ry:n sääntömääräisessä kesäkokouksessa 16. elokuuta 2015.

SIVUN ALKUUN